1. Γενικά

α) Η Gamart Limited είναι εταιρεία που εδρεύει στη Μάλτα , στην οποία ανήκει η χρήση του domain name www.novibet.gr. H Gamart Limited είναι νόμιμα αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (εφεξής καλούμενη η «Ε.Ε.Ε.Π.»)για την Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος (Άδεια Τύπου 1 με αριθμό HGC-000022-LH) και για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (Άδεια Τύπου 2 με αριθμό HGC-000023-LH) στην Ελλάδα. «Ιστοχώροι της Gamart Limited» νοούνται οι ιστοσελίδες που λειτουργούν ή και ελέγχονται από την Gamart Limited.

β) Ο «Συνεργάτης» έχει στην κυριότητά του μία ή περισσότερες ιστοσελίδες ή/και διαδικτυακούς τόπους ή/και εφαρμογές διαδικτύου ή/και διαχειρίζεται κάποιες ιστοσελίδες ή/και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων δύναται να παρέχει στην Gamart Limited υπηρεσίες επικοινωνίας και προώθησης των υπηρεσιών παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που προσφέρει η τελευταία (εφεξής καλούμενοι «ιστοχώροι του «Συνεργάτη»).

γ) Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις έχουν γραφτεί στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο εκδοχών, η ελληνική εκδοχή είναι η επικρατέστερη.

2. Αντικείμενο της Συμφωνίας

α) Το αντικείμενο της συμφωνίας είναι η τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού που παρέχεται από τη Gamart Limitedστον ιστοχώρο του Συνεργάτη προκειμένου να καθιερωθεί μία συνεργασία διαφήμισης αμοιβαίου οφέλους. Διευκρινίζεται ότι η διαφημιστική αυτή συνεργασία, δεν είναι αποκλειστική για κανένα από τα δύο μέρη.

β) Η Gamart Limited πρέπει να παρέχει στον «Συνεργάτη» διαφημιστικό υλικό (π.χ. λογότυπα, μπάνερς, γραφικά, κείμενα), προκειμένου να συμπεριληφθούν στους ιστοχώρους του «Συνεργάτη». Η Gamart Limited έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να περιορίσει τη διαφήμιση ή την παροχή νέου υλικού ανά πάσα στιγμή. Με την τοποθέτηση αυτού του διαφημιστικού υλικού στους ιστοχώρους του «Συνεργάτη», επιτρέπεται στους χρήστες του να έχουν άμεση πρόσβαση στις Ιστοχώρους της Gamart Limited, πραγματοποιώντας τις σχετικές συνδέσεις, και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Διαδικτυακού Στοιχήματος και Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (στο εξής θα αναφέρεται από κοινού ως «διαφημιστικό υλικό»).

γ) Η Gamart Limited θα καταβάλλει το κόστος που αφορά το σχεδιασμό του διαφημιστικού υλικού. Ο «Συνεργάτης» θα καταβάλλει το κόστος ένταξης του διαφημιστικού υλικού στους ιστοχώρους του.

3. Όροι

α) Η Gamart Limited επισημαίνει ρητά ότι η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα και τυχερά παίγνια, ενδεχομένως να υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες ή ακόμη και να απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, ο «Συνεργάτης» κατανοεί ότι δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθει σε αυτή τη συμφωνία ή να συμπεριλάβει το διαφημιστικό υλικό σε ιστοχώρους του, εφόσον η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα και παίγνια που προσφέρονται από την Gamart Limited δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας του «Συνεργάτη». Σε αυτή την περίπτωση, ο «Συνεργάτης» δεν δικαιούται να συμπληρώσει ή να υποβάλει το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Αν η διαφήμιση ή η αναφορά σε στοιχήματα και τυχερά παίγνια απαγορευτούν κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας ή της ανάρτησης διαφημιστικού υλικού, ο «Συνεργάτης» είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει άμεσα το διαφημιστικό υλικό από τον ιστοχώρο του. Αν η Gamart Limited ή ο «Συνεργάτης» αντιμετωπίσουν πρόβλημα οποιουδήποτε είδους, λόγω της παραβίασης των απαγορεύσεων που ισχύουν για τη διαφήμιση ή για την αναφορά σε στοιχήματα και τυχερά παίγνια, μόνο ο «Συνεργάτης» θα είναι υπεύθυνος για αυτό, αλλά και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για το πρόβλημα που υπέστη ο ίδιος.

β) Επιπλέον, ο «Συνεργάτης» αναγνωρίζει ότι λειτουργεί ιστοχώρους για δικό του λογαριασμό και έχει λάβει άδεια για τους ιστοχώρους του χωρίς περιορισμούς.

4. Σύναψη της Συμφωνίας

α) Η Gamart Limited παρέχει μία online φόρμα αίτησης, την οποία ο «Συνεργάτης» πρέπει να συμπληρώσει και να διαβιβάσει ηλεκτρονικά -μέσω του διαδικτυακού χώρου Gamart Limited’s Affiliate- στη Gamart Limited υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 3. Μετά την αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης, η Gamart Limited θα την εξετάσει. Αν η Gamart Limited κάνει αποδεκτή την αίτηση, ο «Συνεργάτης» θα λάβει μία γραπτή επιβεβαίωση. Η Gamart Limited διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις κατά την κρίση της, χωρίς περιορισμούς.

β) Κατά τη σύναψη της συμφωνίας, ο «Συνεργάτης» θα λάβει ένα Affiliate ID. Οι παίκτες που γράφτηκαν σε ιστοχώρους της Gamart Limited μέσω διαφημιστικού υλικού των ιστοχώρων του «Συνεργάτη» και τα στοιχήματά τους –σε αυτό το πλαίσιο– καθώς και λοιπές στοιχηματικές δραστηριότητες, καταχωρούνται υπό τον κωδικό του διαφημιστικού υλικού που παρέχεται μέσω του προγράμματος συνεργατών.
«Πελάτης» σημαίνει πρόσωπο που συναλλάσσεται με την Gamart Limited, και έχει πραγματοποιήσει έγκυρη εγγραφή, αλλά και τουλάχιστον μία έγκυρη κατάθεση.

5. Άδειες

α) Κατά τη σύναψη της σύμβασης, στον «Συνεργάτη» παρέχεται το μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα, το οποίο μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή, να χρησιμοποιήσει το διαφημιστικό υλικό που θα του δοθεί για να δημιουργήσει συνδέσεις με ιστοχώρους της Gamart Limited. Δεν έχει ωστόσο το δικαίωμα να αλλάξει το διαφημιστικό αυτό υλικό ή να το επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Gamart Limited. Η άδεια για τη χρήση του διαφημιστικού αίρεται όταν η σύμβαση λήξει.

β) Η Gamart Limited εισέρχεται σε αυτή τη συμφωνία δεδομένης της σχεδίασης και του περιεχομένου των ιστοχώρων του «Συνεργάτη» κατά την ημέρα της σύναψης της συμφωνίας. Οι ιστοχώροι του «Συνεργάτη» δεν μπορούν να αλλάξουν, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενό τους και το λοιπό διαφημιστικό υλικό (οποιασδήποτε μορφής), χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Gamart Limited.

γ) Τα πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του διαφημιστικού υλικού που προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα δοθεί στον «Συνεργάτη» σχετικά με τους ιστοχώρους της Gamart Limited, παραμένουν αποκλειστικά στην Gamart Limited.

δ) Η αλλαγή της διεύθυνσης URL ιστοχώρων του «Συνεργάτη» δεν θα θεωρείται ως αλλαγή της συμφωνίας και δεν θα θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του «Συνεργάτη» στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.


6. Περιεχόμενο του Ιστόχωρου του «Συνεργάτη»

α) Ο «Συνεργάτης» μπορεί να συμπεριλάβει το διαφημιστικό υλικό της επιλογής του, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας στους ιστοχώρους του προκειμένου να δημιουργήσει μία σύνδεση με τους ιστοχώρους της Gamart Limited. Το σύστημα εγγραφής της Gamart Limited αναγνωρίζει τους Πελάτες που εγγράφονται στους ιστοχώρους της, μέσω σύνδεσης του διαφημιστικό υλικού που παρέχεται στον «Συνεργάτη» (κωδικός διαφημιστικού υλικού), με το Affiliate ID του. Οι σύνδεσμοι, url, του διαφημιστικού υλικού μπορούν να καταλήγουν σε παραπάνω από μία προσυμφωνημένες σελίδες.

7. Προμήθειες

α) Σε αντάλλαγμα για την προβολή του διαφημιστικού υλικού, ο «Συνεργάτης» θα λάβει προμήθεια με βάση τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους προτεινόμενους νέους Πελάτες που εγγράφηκαν σε ιστοχώρους της Gamart Limited μέσω του «Συνεργάτη», σύμφωνα με τον όρο 2. Πελάτες της Gamart Limited που δεν είχαν εγγραφεί παλαιότερα και οι οποίοι εγγράφηκαν σε ιστοχώρους της Gamart Limited μέσω του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνεται στους ιστοχώρους του «Συνεργάτη» -και έχουν εγγραφεί έγκυρα και έχουν κάνει καταθέσεις στο λογαριασμό τους- θα θεωρούνται ως προτεινόμενοι νέοι Πελάτες του «Συνεργάτη». Ανάλογα με τους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς, το καθαρό κέρδος υπολογίζεται ως εξής: Διαδικτυακά Στοιχήματα: Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στην Gamart Limited, μείον τα κέρδη που καταβάλλονται, τα έξοδα αναλήψεων, τα διοικητικά τέλη, τα μπόνους και τους αντιλογισμούς καταθέσεων, τα αντίστοιχα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Gamart Limited στον πάροχο του αντίστοιχου λογισμικού και τις προμήθειες που καταβάλλει η Gamart Limited σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους όποιους φόρους και τέλη καθώς και άλλα ποσά που ενίοτε μπορεί να επιβληθούν από την εθνική νομοθεσία. Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια: Τα πονταρίσματα στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια (Καζίνο, Ζωντανό Καζίνο και λοιπά Παίγνια) μείον τα κέρδη που καταβάλλονται, τους αντιλογισμούς καταθέσεων, τα τέλη παιχνιδιών, τα μπόνους, τα αντίστοιχα δικαιώματα που καταβάλλονται από την Gamart Limited στους παρόχους του λογισμικού των αντίστοιχων παιχνιδιών και τις προμήθειες που καταβάλλει η Gamart Limited σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών,, τους όποιους φόρους και τέλη καθώς και άλλα ποσά που ενίοτε μπορεί να επιβληθούν από την εθνική νομοθεσία.

β) Το ποσό της προμήθειας υπολογίζεται βάση του ποσού του συνολικού καθαρού κέρδους που παράγεται από τον Πελάτη που εγγράφηκε σε ιστοχώρους της Gamart Limited μέσω του «Συνεργάτη». Τα ισχύοντα ποσοστά για κάθε κομμάτι του καθαρού κέρδους εμφανίζονται στην ιστοσελίδα «Συνεργατών» της Gamart Limited. Οι φόροι που ορίζονται από το κράτος θα αφαιρεθούν πριν από τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα ποσοστά ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τη διαδικασία για τροποποίηση της συμφωνίας του όρου 13 και να κάνει μεμονωμένες/ατομικές συμφωνίες.

γ) Το ποσό προμήθειας θα υπολογίζεται στο τέλος του μήνα και θα καταβάλλεται μέχρι την 30η του επόμενου, με την προϋπόθεση ότι είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ελάχιστου ποσού των €100. Αν αυτό το ελάχιστο ποσό δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε ένα μήνα, το ποσό προμήθειας θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα μέχρι αυτό να γίνει μεγαλύτερο ή ίσο των €100. Ποσά προμήθειας μικρότερα των €3, θα διαγράφονται στο τέλος του μήνα.

δ) Ένα αρνητικό υπόλοιπο καθαρών κερδών στο τέλος του μήνα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Τα αποτελέσματα των επόμενων μηνών θα προστίθενται σε αυτό έως ότου να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο.

ε) Η προμήθεια μπορεί μόνο να καταβληθεί με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό που δηλώνεται από τον «Συνεργάτη». Η προμήθεια θα υπολογίζεται μόνο σε €. Όλα τα τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν από τις μεταφορές ή επιστροφές από την τράπεζα (λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων του λογαριασμού) θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβληθούν από τον «Συνεργάτη». Είναι υποχρεωτικό να παρέχει ο «Συνεργάτης» τον κωδικό IBAN μαζί με το BIC/ΑΒΑ/Swift Code στην Gamart Limited. Η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιεσδήποτε πληρωμές σε «Συνεργάτες» λόγω: ελλιπών ή και ανακριβών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, εκκρεμών ερευνών ή και του κινδύνου απάτης.

στ) Σε περίπτωση που το ποσό της πληρωμής που έλαβε ο «Συνεργάτης» περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο «Συνεργάτης» είναι υπεύθυνος για την υποβολή του αντίστοιχου ποσού στις φορολογικές αρχές που ελέγχεται.

ζ) Μετά την αποδοχή της εγγραφής από την Gamart Limited, ο «Συνεργάτης» θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στατιστικά online, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πωλήσεών του και των αμοιβών που προκύπτουν από αυτές.

η) Οποιεσδήποτε υπηρεσίες και έξοδα του «Συνεργάτη» θα καταβάλλονται από την προμήθεια. Ο «Συνεργάτης» μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για δαπάνες και έξοδα, (για επιπλέον διαφημιστικές δραστηριότητες), μόνο εάν η Gamart Limited αναθέσει γραπτώς κάτι τέτοιο στον «Συνεργάτη».

θ) Η Gamart Limited έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο εσόδων του «Συνεργάτη» ή να τερματίσει τη σύμβαση και να αφαιρέσει «Συνεργάτες» που δεν φέρνουν τουλάχιστον έναν νέο καταθέτη εντός ενός ημερολογιακού μήνα με συνολική μηνιαία κατάθεση τουλάχιστον 20 ευρώ. Η προμήθεια μεταφέρεται εάν ο «Συνεργάτης» δεν φέρει τουλάχιστον έναν νέο καταθέτη (με συνολική μηνιαία κατάθεση τουλάχιστον 50 ευρώ), εντός του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

8. Υποχρεώσεις της Gamart Limited

α) Η Gamart Limited πρέπει να παρέχει στον «Συνεργάτη» όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη του διαφημιστικού υλικού στους ιστοχώρους του.

β) Η Gamart Limited πρέπει να παρέχει στον «Συνεργάτη» τις πωλήσεις που προέρχονται μέσω του διαφημιστικού του υλικού, να καταγράφει το καθαρό κέρδος και το ποσό των προμηθειών που προκύπτουν από αυτό, να παρέχει στον «Συνεργάτη» στατιστικά πωλήσεων και τέλος να του παρέχει υπηρεσίες πελάτη αναφορικά με την επιχειρηματική τους συναλλαγή.


9. Υποχρεώσεις του «Συνεργάτη»

α) Οι ιστοχώροι του «Συνεργάτη», ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, δεν μπορεί να απευθύνονται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 21 ετών. Οι ιστοχώροι της Gamart Limited αποδέχονται μόνο πελάτες άνω των 21 ετών στην Ελλάδα.

β) Ο «Συνεργάτης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή τεχνική ενσωμάτωση του διαφημιστικού υλικού. Ως εκ τούτου, μόνο διαφημιστικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διαφορετικά η σωστή καταγραφή για τον υπολογισμό των πωλήσεων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.

γ) Ο «Συνεργάτης» είναι υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία στους ιστοχώρους του, ειδικά για τη συνδεσιμότητα με ιστοχώρους της Gamart Limited, και πρέπει να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των ιστοχώρων του δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή το νόμο.

δ) Ο «Συνεργάτης» θα αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τους ιστοχώρους του και οποιοδήποτε περιεχόμενο παρουσιάζεται σε αυτούς. Αναλαμβάνει ιδιαίτερα την υποχρέωση ότι δεν θα εμφανίζονται: αναπαραστάσεις βίας, περιεχόμενο σεξουαλικού χαρακτήρα, δηλώσεις διακρίσεων ή διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την
εθνικότητα, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία, και θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει τον Όμιλο της Gamart Limited από τυχόν ευθύνες που θα του επιφέρουν.

ε) Ο «Συνεργάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση το υλικό που παρουσιάζεται στους ιστοχώρους του να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων, το γενικό δικαίωμα στην ιδιωτικότητα ή άλλα δικαιώματα) και να μην είναι προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή παράνομο και θα πρέπει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Gamart Limited από τυχόν ευθύνες αναφορικά με αυτό το θέμα. Ο «Συνεργάτης» οφείλει να ενημερώσει την Gamart Limited για τυχόν αλλαγές στο όνομα ιστοχώρων του, ή προσθήκες επιπλέον μπάνερς που συνδέονται με άλλους δικτυακούς τόπους για τους οποίους δεν είναι ενήμερη η Gamart Limited.

στ) Οι διαφημίσεις και το περιεχόμενο του «Συνεργάτη» δεν πρέπει να περιέχουν παράνομη ή αθέμιτη διαστρέβλωση, που είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στην επιχείρηση της Gamart Limited και δεν θα πρέπει να συμμετέχει -εν γνώσει του- σε διανομή αυθαίρετης διαφήμισης (όπως τις SPAM). Ο «Συνεργάτης» υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και πολιτικές που ενίοτε καθορίζονται από τη Gamart Limited. Εάν ο «Συνεργάτης» δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική, η Gamart Limited δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση Άμεσα.

ζ) 1) Ο «Συνεργάτης» δεν δικαιούται να σχεδιάζει τους ιστοχώρους του με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης με ιστοχώρους της Gamart Limited και 2) οι ιστοσελίδες του «Συνεργάτη» δεν πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι είναι, ολόκληρες ή εν μέρει, μέρος της Gamart Limited. Ο «Συνεργάτης» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ορισμένες λέξεις-κλειδιά της Gamart Limited σε μηχανές αναζήτησης πριν από σχετική γραπτή έγκριση από την Gamart Limited.

η) Ο «Συνεργάτης» δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα της Gamart Limited ή άλλες ονομασίες ή εμπορικά σήματα της Gamart Limited με άλλον τρόπο από αυτόν που έχει συμφωνηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του διαφημιστικού υλικού στους ιστοχώρους του. Ο «Συνεργάτης», ειδικότερα, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ονομασίες ή σχέδια παρόμοια με αντίστοιχα της Gamart Limited και να προκαλέσει σύγχυση με αυτά.

θ) Ο «Συνεργάτης» δεν έχει το δικαίωμα να προσφέρει επιστροφή rake* ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο στους πελάτες για να εγγραφούν στην Gamart Limited. Σε τέτοια περίπτωση θα απενεργοποιούμε τον λογαριασμό του άμεσα από το πρόγραμμα affiliate της Gamart Limited. Η επιστροφή rake* απαγορεύεται!
*Ορισμός: H επιστροφή rake είναι οποιαδήποτε μορφή αναλογικής ανταμοιβής ή προσφερόμενης έκπτωσης, που απονέμεται, παρέχεται υπό προϋποθέσεις, καταβάλλεται σε παίκτες ή υποψήφιους παίκτες Συνεργατών, βάση της συνεισφοράς τους στα κέρδη.

ι) Ο «Συνεργάτης» απαγορεύεται να τοποθετήσει διαφημίσεις που δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μέσω των εμπορικών πλάνων επικοινωνίας που καταθέτει η Gamart Limited. Η παραβίαση αυτού του όρου παρέχει στη Gamart Limited το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση και να απαιτήσει τυχόν αποζημιώσεις.

κ) Ο «Συνεργάτης» θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τον τρόπο, προβολής, προώθησης, τοποθέτησης και ανάρτησης των διαφημιστικών μηνυμάτων/ενεργειών σε σχέση με το Πρόγραμμα Συνεργατών και υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε νόμο, απόφαση, διάταξη, κανόνα, κανονισμό και υποχρέωση όπως ισχύει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσει είτε είναι στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας είτε όχι.

λ) O «Συνεργάτης» δεν θα τοποθετήσει τους (σ.σ. δικούς μας) συνδέσμους οπουδήποτε αλλού εκτός από την ιστοσελίδα του, ούτε θα αναρτήσει δεδομένα από τους συνδέσμους σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο χωρίς την γραπτή άδειά της Gamart Limited και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τους συνδέσμους με τρόπο ο οποίος ενδέχεται να είναι επιζήμιος για την Gamart Limited.

μ) Στην περίπτωση που επιθυμεί να προσφέρει ορισμένα κίνητρα σε πιθανούς πελάτες, ο «Συνεργάτης» είναι υποχρεωμένος να λάβει προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Gamart Limited για κάθε κίνητρο ξεχωριστά, προτού προβεί στην εν λόγω ενέργεια. Στην περίπτωση που δεν έχει λάβει γραπτή έγκριση και παρόλα αυτά προσφέρει τέτοια κίνητρα, η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Λογαριασμό «Συνεργάτη» και να μην καταβάλει τη σχετική προμήθεια.

ν) Κάθε προβολή/προώθηση (ή παρόμοια ενέργεια) μη εγκεκριμένων μπόνους ή προσφορών από τον «Συνεργάτη», θα έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα έσοδα που έχει λάβει από αυτά να αφαιρεθούν από τη μηνιαία προμήθειά του.

ξ) Ο «Συνεργάτης» οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR EU 2016/679), το Ν. 4624/2019 και το Ν. 2472/1997

ο) Ο «Συνεργάτης» οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. για Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates) (ΦΕΚ Β’4140/28.09.2020), την Υ.Α. περί Θέσπισης Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων (ΦΕΚ Β’3260/05.08.2020) και με το σύνολο της κάθε φορά ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, αποφάσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π.

10. Λήξη Συνεργασίας

α) Η συνεργασία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, ανά πάσα στιγμή, με άμεση ισχύ χωρίς καμία προειδοποίηση και άνευ λόγου. Σε κάθε περίπτωση η Gamart Limited μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία, εάν ο «Συνεργάτης» παραβιάσει βασικές υποχρεώσεις της παρούσας σύμβασης ή η συνέχιση της παρούσας συμφωνίας απαγορεύεται νομικά ή δεν είναι εφικτή.

β) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο «Συνεργάτης» θα διαγράψει άμεσα όλα τα διαφημιστικά υλικά της Gamart Limited που προωθεί στους ιστοχώρους του. Ο «Συνεργάτης» δεν έχει δικαίωμα αποφυγής αυτού.

γ) Η Gamart Limited πρέπει να υπολογίσει και να καταβάλει την προμήθεια από τα καθαρά κέρδη των δεδουλευμένων μέχρι τις 30 του επόμενου μήνα. Η Gamart Limited έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει εκκρεμείς προμήθειες έναντι απαιτήσεων έναντι του «Συνεργάτη», κατά περίπτωση.

δ) Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο «Συνεργάτης» δεν δικαιούται να λάβει περαιτέρω αμοιβές ή άλλες αποζημιώσεις από τη Gamart Limited.

ε) Η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί τακτικά ελέγχους ποιότητας στους ιστοχώρους του «Συνεργάτη» και τις επιδόσεις τους, καθώς και να καθορίζει αν ο «Συνεργάτης» είναι υποχρεωμένος να εγγράψει ένα ελάχιστο ποσό πελατών μηνιαίως.

στ) Ο «Συνεργάτης» συμφωνεί και αποδέχεται τη μη τοποθέτηση ψηφιακών διαφημίσεων οι οποίες εμπεριέχουν συνδέσμους της Gamart Limited ή τα επίσημα σήματα των ιστοχώρων της, σε ιστοσελίδες οι οποίες παρέχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο υπαγόμενο σε πνευματικά δικαιώματα.

11. Εμπιστευτικότητα

α) Οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως επιχειρηματικές και οικονομικές πληροφορίες, κατάλογοι πελατών και αγοραστών και πληροφορίες τιμών και πληρωμών, θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα για οικονομικούς ή άλλους σκοπούς ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

β) Αυτό δεν ισχύει για τις πληροφορίες που είναι γενικά γνωστές ή μπορεί να γίνουν γνωστές μέσω γενικώς προσιτών πηγών, εφόσον, δεν είναι πηγές από την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Κάθε μέρος δύναται να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εφόσον: i) υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, ii) οι πληροφορίες διαβιβάζονται σε πρόσωπα που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο ή iii) υπάρχει νομική υποχρέωση για την παροχή τους.

γ) Διευθύνσεις e-mail και δεδομένα χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης.

12. Εγγυήσεις και Ευθύνη

α) Η Gamart Limited αναλαμβάνει την υποχρέωση οι ιστοχώροι της να λειτουργούν εντός του πεδίου εφαρμογής των υφιστάμενων τεχνικών δυνατοτήτων. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για περαιτέρω αξιώσεις.

β) Η ευθύνη των εκπροσώπων και των νομικών εκπροσώπων της Gamart Limited περιορίζεται σε πρόθεση και βαριά αμέλεια. Η ευθύνη της Gamart Limited – για οποιονδήποτε λόγο – θα περιορίζεται στο συνολικό ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε στον «Συνεργάτη» εντός των τελευταίων έξι μηνών. Εάν η συμφωνία καταγγελθεί πριν από τη λήξη των έξι μηνών, η προμήθεια που καταβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της ζημίας.

13. Τροποποίηση της συμφωνίας

Η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους κανονισμούς και τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας, ανά πάσα στιγμή. Ο «Συνεργάτης» θα ενημερωθεί για την αλλαγή μέσω e-mail. Εάν η συμφωνία δεν έχει καταγγελθεί εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία παραλαβής της τροποποίησης, η τροποποίηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή. Επιπλέον, η Gamart Limited διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας σε άλλη εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει.

14. Διάφορα

α) Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ΔίκαιοΟ τόπος της δικαιοδοσίας για τις διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι η Αθήνα.

β) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να γίνουν γραπτώς για να είναι έγκυρες.

γ) Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις είναι ή καταστεί αναποτελεσματική, η αναποτελεσματική αυτή διάταξη θα αντικατασταθεί από μία διάταξη όσο το δυνατόν πλησιέστερη στον οικονομικό σκοπό της ατελέσφορης διάταξης. Αυτό δεν θίγει τις λοιπές διατάξεις της συμφωνίας.